Publications

leanpham
Đánh giá đặc điểm sinh học sinh sản của cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) trong điều kiện nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Anh Hiếu
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 92-93