Publications

leanpham
Bảo tồn các loài cá nước ngọt Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Đặng Văn Hoàn
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 94