Publications

leanpham
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và năng lượng trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) giống
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Nguyễn Quang Huy, Ivar Lund, Chu Chí Thiết, Nguyễn Thị Lệ Thủy
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 75