Publications

leanpham
Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Bá Lương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Xuân Thu, Trần Văn Đồng
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 28