Publications

leanpham
Sơ bộ đặc điểm sinh học, hình thái học của cá cam (Seriola dumerili Risso, 1810) tại vùng ven biển miền Trung
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Dương Đức
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 103