Publications

leanpham
Chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh khu vực phía bắc: thực trạng và giải pháp
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Trần Long Phượng
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 105