Publications

leanpham
Nghiên cứu ương nuôi cá Nhụ 4 râu (Eleutheronema tetradactylum) từ cá bột lên cá hương
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11
ISBN: 1859-4581
Author: Trần Thế Mưu, Nguyễn Hữu Ninh, Đặng Thị Dịu
Volume: 1
Pages: 92-97
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/