Publications

leanpham
Đánh giá hiệu quả kinh tế ứng dụng công nghệ Biofloc nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Date: 2014
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Author: Nguyễn Thị Thu Hiền
Volume: Số 5 tháng 3/2014