Publications

leanpham
Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế của nghêu (Meretrix lyrata) nuôi thương phẩm trong ao đất
Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Author: Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi
Volume: số 2
Pages: 199-205
Link: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=93