Publications

leanpham
Ảnh hưởng của một số thức ăn tươi sống đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá Song lai (♂ cá Song vua Epinephelus lanceolatus và ♀ cá Song hổ Epinephelus fuscoguttatus) từ giai đoạn cá bột lên cá hương
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Đức Tuấn, Vũ Thị Thanh Nga, Trần Thế Mưu, Phạm Quốc Hùng
Volume: số 18 năm 2015
Pages: 108-114
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/