Publications

leanpham
Ước tính thông số di truyền của quần đàn rô phi vằn (Oreochromis nilotitus) qua 6 thế hệ chọn giống sinh trưởng nhanh trong điều kiện nước lợ mặn
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Ngô Phú Thỏa, Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Hữu Ninh
Volume: số 18 năm 2015
Pages: 115-119
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/