Publications

leanpham
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong duy trì phả hệ phục vụ các chương trình chọn giống thủy sản
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Vũ Thị Thanh Nga, Đào Tấn Học, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Hữu Ninh
Volume: 9
Pages: 109-111
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-9-2015-54/