Publications

leanpham
Vai trò của vi rút ( dịch lọc) đến hiện tượng sưng vòi trên tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi trong điều kiện môi trường khác nhau
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Trương Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Lụa, Phan Thị Vân
Volume: 7
Pages: 96-101
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/