Publications

leanpham
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát triển phôi và tỷ lệ nở của cá song lai (♂ cá song vua Epinephelus lanceolatus và cá song hổ ♀ Epinephelus fuscogutttatus)
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thế Mưu, Vũ Thị Thanh Nga, Phạm Quốc Hùng
Volume: 7
Pages: 102-107
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/