Publications

leanpham
Mô tả loài mới Channa cocnhayia SP. N. trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa, họ Channidae ở Ninh Bình, Việt Nam
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Văn Hảo, Bùi Đình Đặng, Nguyễn Thị Hiên
Volume: 1
Pages: 49-57
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/