Publications

leanpham
Xu thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản thế giới và Việt Nam những vấn đề cần quan tâm
Date: 2003
Publisher: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Author: Lê Thanh Lựu
Volume: Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thuỷ sản tại hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 ( 24-25/11/2003)
Pages: 15-26