Publications

leanpham
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt( tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật 20 năm (1963-1983)
Date: 1983
Publisher: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Author: Lê Thanh Lựu, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Xuân Bề